groen schoolplein

Gemeentelijke regelgeving voor schoolpleinen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de onderhuisvesting. Scholen krijgen hiervoor een vergoeding van de gemeente. Elke gemeente is ook verplicht om een eigen 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' vast te stellen. Hierin staan alle eisen die met huisvesting te maken hebben en dat gaat vooral over budgetten. Om dit gemakkelijker te maken heeft de VNG een modelverordening opgesteld en die wordt door de meeste gemeenten ongewijzigd overgenomen. Wat Speelnatuur hiervan vindt lees je hier.

Definitie oppervlakte schoolplein

In de modelverordening van de VNG   komen de woorden schoolplein, speelplein of speelplaats niet voor, er wordt alleen gesproken over het 'terrein'.  Er wordt de volgende definitie gegeven:

"Onder terrein dient te worden verstaan het kadastraal perceel of de kadastrale percelen waarop het schoolgebouw met toebehoren zich bevindt. De terreinoppervlakte is gelijk aan de grootte in de kadastrale registratie van het Kadaster. Indien de kadastrale perceelgrenzen niet overeenkomen met de grenzen van het schoolterrein, dan wordt het met overheidsmiddelen bekostigde deel van de terreinoppervlakte vastgelegd." (zie: Bijlage III deel A: de bepaling van de capaciteit, §1.4);

Conclusie: de school moet het doen met de toegewezen ruimte. Er zijn geen regels opgenomen voor een groter buitenterrein. Het is dus van belang om vóórdat een nieuw te bouwen school wordt gekozen een programma van eisen te hebben, waarin voldoende ruimte is om te spelen.

Wat ook vaak verkeerd gaat:

Bij renovaties, uitbreidingen en nieuwbouw wordt nogal eens de fout gemaakt, dat een aantal voorzieningen zoals fietsenstallingen, bergingen, brandtrappen e.d. niet mee worden gerekend in het bruto  oppervlak van het schoolgebouw. Wat wel zou moeten volgens de modelverordening, hier lees je er meer over.  En daardoor gaan dit soort uitbreidingen meestal ten koste van de speelruimte.

Verder zijn er veel zaken niet geregeld in de modelverordening, die voor een goede speelruimte belangrijk zijn:

  • ruimte voor speeltoestellen en -aanleidingen
  • ruimte voor valondergronden
  • ruimte voor speelgroen

Ook moet er rekening worden gehouden met het bestemmingsplan. Bouwvoorschriften kunnen bepalen dat het kadastrale perceel voor de school niet tot de erfgrens mag worden bebouwd. De resterende stroken zijn dan vaak niet bruikbaar voor het speelplein en te groot voor één van de andere buitenfuncties. Zoiets kan dan ook ten koste gaan van de oppervlakte van het schoolplein.

Dit artikel is mede tot stand gekomen met de hulp van deze pagina van St. Speelruimte
Reactie plaatsen